fotowoltaika
Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w
sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako
naszych klientów, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NRG DOM Piotr Szatanik z
siedzibą w Starym Sączu przy ul.22 Stycznia 6, NIP: 6321901299, REGON:
122708983.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a. zapewnienia obsługi działań związanych z realizacją zleceń na proponowane
przez firmę usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej – na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d. w celach analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów,
optymalizacji naszych usług na podstawie Państwa uwag na ich temat oraz
Państwa zainteresowania, co jest naszym prawnieuzasadnionym interesem – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzebywykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem - na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO)

f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co
jest naszym prawnieuzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

g. oferowania Państwu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
tym dobierania ich podkątem Państwa potrzeb, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy o
powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz uczestniczącym w
wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy
informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym
usługi księgowe, Partnerom biznesowym.

4. Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, chyba że
wynika to z podpisanych umów z Partnerami biznesowymi.

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

a) Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

b) Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłoszą Państwa sprzeciw względem
ich przetwarzania w tym celu lub cofną zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na jej
podstawie, lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

c) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów
przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do
innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby
skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z
taką automatycznie podejmowaną decyzją.

10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania
może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usług.