fotowoltaika

Dofinansowania

Dowiedz się, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na system fotowoltaiczny.
Dofinansowania dla osób prywatnych
 • Program "Mój Prąd"
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Czyste powietrze
Dofinansowania dla rolników
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 • Program Agroenergia
Dofinansowania dla firm
fotowoltaika

Dofinansowania dla osób prywatnych

Program "Mój Prąd"
Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Program zakłada bezzwrotną dopłatę dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 10 kW, przy czym dopłata dla instalacji może wynieść maksymalnie 5000 zł. W praktyce każdej instalacji fotowoltaicznej powyżej 2kW przysługuje maksymalna dotacja.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie programu "Mój Prąd".
5000 zł
Dowiedz się więcej o programie
5000 zł
Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Chodzi o budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni domu. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.
53 000 zł
maksymalna kwota
odliczenia


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.

Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 17 proc. jak i 32 proc.), 19 proc. stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać także osoby, które skorzystały z dopłaty z programu "Mój prąd".

chmury
53 000 zł
maksymalna kwota
odliczenia
„Czyste powietrze”
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie programu "Czyste powietrze".
Dowiedz się więcej o programie

Dofinansowania dla rolników

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej. Wysokość ulgi wynosi 25 proc. kosztów inwestycji i jest odliczana od podatku rolnego nie dłużej niż 15 lat.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:
 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność
  Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
Ulga inwestycyjna nie przysługuje:
 • Jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały
  sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami,
  pochodzącymi ze środków publicznych.
 • Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy,
  w której są położone grunty rolne.
Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).
chmury
Program Agroenergia
Rolnicy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie oraz pożyczkę na inwestycje odnawialnego źródła energii (OZE) z programu prowadzonego przez NFOŚiGW.

Wielkość dofinansowania w postaci dotacji może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, natomiast kredyt może pokrywać nawet do 100% kosztów, przy czym wysokość pożyczki może wynosić od 100 tys. PLN do 2 mln PLN.

Instalacja fotowoltaiczna musi mieć moc od 50kW do 1MW, w konsekwencji czego rolnik powinien zarejestrować działalność również w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w wymiarze minimum 25 %.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie programu "Agroenergia"

Dowiedz się więcej o programie

Dofinansowania dla firm

Przedsiębiorca odliczy podatek Vat od zakupu instalacji fotowoltaicznej
oraz podatek dochodowy, ponieważ inwestycja jest kosztem w firmie.

Firmy mogą skorzystać z dotacji bezzwrotnych oraz zwrotnych,
a także preferencyjnych kredytów.

Źródła finansowania:
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (program Bocian)
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Regionalne Programy Operacyjne,
 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Programy unijne i międzynarodowe,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.